Terug Regiofitness

Gebruikersovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN Regiofitness.nl (consument)

Laatste update: 4 januari 2017

De website 'Regiofitness.nl' wordt geëxploiteerd door Fitness Media te Beilen. Regiofitness.nl heeft ten doel fitness- en welnesscentra en consumenten met behulp van een online vergelijking tussen fitness- en wellnesscentra in de regio met elkaar in contact te brengen. De dienstverlening die Regiofitness.nl aan consumenten via de website 'Regiofitness.nl' aanbiedt, is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen. Door gebruik te maken van de dienst stemt u als consument ermee in gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen, welke te allen tijde door ons kunnen worden aangepast.
 

ARTIKEL 1 GEGEVENS REGIOFITNESS.NL

"Regiofitness.nl" : Regiofitness.nl is onderdeel van Fitness Media,  KvK nr: 57087377, BTW nummer: NL852432574B01

ARTIKEL 2 DIENSTVERLENING
1. Regiofitness.nl heeft ten doel fitness- en wellnesscentra en consumenten met behulp van een online vergelijking tussen fitness- en wellnesscentra in de regio en het aanbieden van een gratis fitnesspas, via de website met elkaar in contact te brengen.

2. Door de website te bezoeken erkent de gebruiker op de hoogte te zijn van het feit dat een deel van de content geschreven wordt door derden. Regiofitness.nl kan de kwaliteit en juistheid van de verschillende onderdelen niet garanderen en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de content op een bedrijfsprofiel, waaronder de gegevens en/of fotomaterialen die op de website beschikbaar worden gesteld.

ARTIKEL 3 ONRECHTMATIGE CONTENT

1. Indien er mogelijk sprake is van inbreuk op rechten van derden door geregistreerde fitness- en/of wellnesscentra op de website van Regiofitness.nl, dient regiofitness.nl hiervan per mail op de hoogte te worden gesteld via het mail adres info@regiofitness.nl. Kennisgeving dient, de URL, contactinformatie en een verklaring van op welk deel op rechten van derden inbreuk wordt gemaakt, te bevatten.

2. Indien naar onderzoek door regiofitness.nl kan worden vastgesteld dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze content door Regiofitness.nl verwijderd worden.

ARTIKEL 4 REGISTRATIE ACTIE

1. De gebruiker verplicht zich in het kader van de uit te voeren registratieprocedure correct, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verschaffen ter zake de onderwerpen, waarnaar via het registratieformulier wordt gevraagd.

2. Voor de aanmelding van een aanbeiding dient de gebruiker 18 jaar of ouder te zijn.

3. De Gebruiker vrijwaart Regiofitness.nl, indien en voor zover Regiofitness.nl aansprakelijk wordt gesteld door derden als gevolg van het door de Gebruiker niet-nakomen van de verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.
 

ARTIKEL 5 UITSLUITING VAN GARANTIE

De dienst wordt geleverd op basis van de principes "in de huidige staat" en "voor zover beschikbaar" en Regiofitness.nl biedt geen garanties, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de dienst.
 

ARTIKEL 6 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker erkent dat Regiofitness.nl behoudens gevallen van opzet of grove schuld niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de Dienst of gerelateerde websites. 

ARTIKEL 7 GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

1. voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de afzender of de herkomst van een bericht; en
2. U erkent dat Regiofitness.nl de content die via Gebruikers van de Dienst op de website geplaatst of verspreid wordt niet controleert of vooraf bekijkt, maar dat Regiofitness.nl wel het recht (maar niet de plicht) heeft om content die via de Dienst beschikbaar is, te weigeren of te verwijderen.

ARTIKEL 8 SCHADELOOSSTELLING

De Gebruiker verplicht zich verder dat in het geval dat hij een aanspraak, claim of vordering heeft ten opzichte van een andere Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst, hij de verwezenlijking van een dergelijke aanspraak, claim of vordering onafhankelijk van en zonder verhaal op Regiofitness.nl zal nastreven. De Gebruiker zal Regiofitness.nl volledig schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims, aanspraken, vorderingen tot schadevergoeding, kosten en uitgaven, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit een inbreuk op dit contract of enig ander gebruik van de Dienst, de informatie of de website door de Gebruiker. De Gebruiker erkent dat Regiofitness.nl geen controle uitoefent over de aard van de inhoud van de informatie welke wordt verzonden of ontvangen door de Gebruiker die van de Dienst gebruik maakt en dat Regiofitness.nl op geen enkele wijze nagaat waarvoor de Gebruiker de Dienst gebruikt. De Gebruiker stemt erin toe Regiofitness.nl volledig schadeloos te stellen ten aanzien van alle claims of gerechtelijke stappen die door enige andere persoon jegens Regiofitness.nl worden ingediend of ondernomen als gevolg van het gebruik van de Dienst door de Gebruiker.

ARTIKEL 9 INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Gebruiker erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van de Dienst, die in het bezit komen en zijn van Regiofitness.nl, tevens eigendom blijven van Regiofitness.nl of zijn licentiegevers.

ARIKEL 10 OPSCHORTING EN BEEINDIGING

Regiofitness.nl heeft het recht om dit contract onmiddellijk op te zeggen en/of de Dienst op te schorten indien de Gebruiker inbreuk maakt op deze voorwaarden en bepalingen.

ARTIKEL 11 PRIVACYBELEID

De informatie die Gebruiker ter beschikking stelt aan Regiofitness.nl zal enkel worden gebruikt in het kader van de Overeenkomst tussen Regiofitness.nl en de Gebruiker alsook onder de voorwaarden van de Privacy verklaring van Regiofitness.nl.

ARTIKEL 12 LINKS; DERDE PARTIJEN

Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat er links op de website kunnen staan die leiden naar bronnen die gehost worden door onafhankelijke derde partijen waarover Regiofitness.nl geen gezag of controle heeft. Regiofitness.nl accepteert hierdoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op die servers.

ARTIKEL 13 WIJZIGINGEN TEN AANZIEN VAN VOORWAARDEN EN BEPALINGEN EN DE DIENST

Regiofitness.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en bepalingen van tijd tot tijd te wijzigen door deze algemene voorwaarden zonder kennisgeving aan de Gebruiker aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de actuele versie van deze algemene voorwaarden te raadplegen, teneinde na te gaan of de voorwaarden zijn veranderd. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden of bepalingen van dit contract, dan dient hij onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Dienst.

Regiofitness.nl behoudt zich tevens het recht voor om de Dienst van tijd tot tijd te actualiseren of anderszins aan te passen.

ARTIKEL 14 ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien om enige reden een of meerdere van deze bepalingen niet van toepasbaar wordt geacht door de rechter in bepaalde omstandigheden, blijven de overige bepalingen van toepassing en zullen terzake de niet-toepasbare bepalingen, zoveel mogelijk aansluiting worden gevonden bij een vergelijkbare bepaling, welke wel van toepassing kan worden geacht.

ARTIKEL 15 AFSTANDSVERKLARING

Geen enkele afstandsverklaring van Regiofitness.nl zal worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring ten aanzien van een voorafgaande of volgende inbreuk op enige bepaling.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en de partijen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

© Copyright 2014 Regiofitness.nl

Regiofitness.nl is onderdeel van Fitness Media

Alle rechten voorbehouden.

 

Loader