Terug Regiofitness

Bedrijfsovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN Regiofitness.nl (ondernemer) 
Voorwaarden geldig per 1 november 2014

Regiofitness.nl heeft ten doel consumenten die op zoek zijn naar een sportcentrum door middel van een dag of weekpas te introduceren aan een bij Regiofitness.nl aangesloten sportcentrum naar keuze. sportcentra worden op Regiofitness gepromoot aan de hand van een bedrijfs profiel.

Door gebruik te maken van de dienst stemt de ondernermer  ermee in gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen, welke te allen tijde door ons kunnen worden aangepast. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden bent u niet gerechtigd gebruik te maken van de diensten van Regiofitness.

ARTIKEL 1 DEFINITIES
De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
"Overeenkomst" : de overeenkomst tussen Regiofitness.nl en de ondernemer (inclusief herzieningen) inzake het gebruik van de website en de aangeboden diensten;
"Regiofitness.nl" : Regiofitness.nl is onderdeel van Fitness Media,  KvK nr: 57087377, BTW nummer: NL85243257B01
"Klant" : De consument die via Regiofitness.nl een proefabonnement aanschaft voor het sportcentrum;;
"service" : de door Regiofitness.nl aan de ondernemer aangeboden mogelijkheid om bedrijfsprofielen op Regiofitness.nl te plaatsen, en het online aanbieden van dag en weekpassen;
"de ondernemer" : het sportcentrum, die van de dienst van Regiofitness.nl gebruik maakt;
"Website" : de 'Regiofitness.nl' website die zich bevindt op de weblocatie www.Regiofitness.nl;

ARTIKEL 2 BEDRIJFSINFORMATIE PLAATSEN
1.Na registratie kan de ondernemer bedrijfsinformatie, een logo en foto's toevoegen aan haar account. Regiofitness is gerechtigd de aldus toegevoegde gegevens te beoordelen op conformiteit met haar bedrijfsfilosofie en professionele uitstraling. Regiofitness kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische problemen en/of tekortkomingen in genoemd profiel en/of logo.
2.Het is toegestaan te allen tijde het bedrijfsprofiel te updaten met de daarvoor verstrekte inloggegevens.
3.Regiofitness.nl behoud te allen tijde het recht een bedrijfsprofiel, zonder opgaaf van redenen, te weigeren of van de  site te halen.

ARTIKEL 3 UITSLUITING VAN GARANTIE
De Dienst wordt geleverd op basis van de principes "in de huidige staat" en "voor zover beschikbaar" en Regiofitness.nl biedt geen garanties, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties of condities ten aanzien van volledigheid, nauwkeurigheid, toereikende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. De ondernemer erkent: (a) Dat het technisch onmogelijk is om de dienst storingsvrij aan te bieden en dat Regiofitness.nl zich daar ook niet toe verplicht; (b) Dat storingen ertoe kunnen leiden dat de dienst tijdelijk niet beschikbaar is; (c) Dat de resultaten die verkregen worden door het gebruik van de Dienst onnauwkeurigheden of typ fouten kunnen bevatten; en (d) Dat de werking van de dienst negatief kan worden beïnvloed door omstandigheden en factoren waar Regiofitness.nl geen invloed op heeft, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, telecommunicatieverbindingen tussen Regiofitness.nl en de ondernemer, tussen verschillende onderdelen van Regiofitness.nl, en tussen Regiofitness.nl en andere systemen en netwerken. De ondernemer erkent tevens dat bepaalde informatie, bijvoorbeeld software, door derden aan Regiofitness.nl wordt geleverd en dat Regiofitness.nl dientengevolge geen garanties van enigerlei aard kan bieden met betrekking tot dergelijke informatie.

ARTIKEL 4 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De ondernemer erkent dat Regiofitness.nl behoudens gevallen van opzet of grove schuld niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de Dienst of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies op bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer Regiofitness.nl op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).

ARTIKEL 5 GEDRAG VAN DE ONDERNEMER
1.De ondernemer verplicht zich om deze Dienst niet te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel; (b) op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de Dienst wordt onderbroken, wordt beschadigd, minder efficiënt wordt of dat de functionaliteit van de Dienst op enigerlei wijze wordt aangetast; (c) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma's; (d) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard is, of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust; (e) op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding); (f) voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de afzender of de herkomst van een bericht; en (h) voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten.
2.Regiofitness.nl oefent geen controle uit ten aanzien van de content die via gebruikers op de dienst terechtkomt en kan derhalve geen garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke content. Door gebruik te maken van de dienst erkent de ondernemer dat de ondernemer te maken kan krijgen met content die beledigend of onoorbaar van aard is. Regiofitness.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige content of enige schade die voortvloeit uit het gebruik van content die naar de Dienst is verstuurd, ge-emaild, of op enigerlei andere wijze via de Dienst is verspreid.
3.De ondernemer erkent dat Regiofitness.nl de content die via Gebruikers van de Dienst op de website geplaatst of verspreid wordt niet controleert of vooraf bekijkt, maar dat Regiofitness.nl wel het recht (maar niet de plicht) heeft om content die via de Dienst beschikbaar is, te weigeren of te verwijderen.

ARTIKEL 6 SCHADELOOSSTELLING
De ondernemer verplicht zich verder dat in het geval dat de ondernemer een aanspraak, claim of vordering heeft ten opzichte van een andere Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst, de ondernemer de verwezenlijking van een dergelijke aanspraak, claim of vordering onafhankelijk van en zonder verhaal op Regiofitness.nl zal nastreven. De ondernemer zal Regiofitness.nl volledig schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims, aanspraken, vorderingen tot schadevergoeding, kosten en uitgaven, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit een inbreuk op deze overeenkomst of enig ander gebruik van de Dienst, de informatie of de website door de ondernemer. De ondernemer stemt erin toe Regiofitness.nl volledig schadeloos te stellen ten aanzien van alle claims of gerechtelijke stappen die door enige andere (rechts)persoon jegens Regiofitness.nl worden ingediend of ondernomen als gevolg van het gebruik van de Dienst door de ondernemer.

ARTIKEL 7 INTELLECTUEEL EIGENDOM
De ondernemer erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van de Dienst, die in het bezit komen en zijn van Regiofitness.nl, tevens eigendom blijven van Regiofitness.nl of zijn licentiegevers.

ARTIKEL 8 PRIVACYBELEID
De informatie die de ondernemer ter beschikking stelt aan Regiofitness.nl zal enkel worden gebruikt in het kader van de Overeenkomst tussen Regiofitness.nl en de ondernemer alsook onder de voorwaarden van de Privacy verklaring van Regiofitness.nl.

ARTIKEL 9 LINKS; DERDE PARTIJEN
De ondernemer verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat er links op de website kunnen staan die leiden naar bronnen die gehost worden door onafhankelijke derde partijen waarover Regiofitness.nl geen gezag of controle heeft. Regiofitness.nl accepteert hierdoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op die servers.

ARTIKEL 10 WIJZIGINGEN TEN AANZIEN VAN VOORWAARDEN, BEPALINGEN EN DE DIENST
Regiofitness.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en bepalingen van tijd tot tijd te wijzigen door deze algemene voorwaarden met inachtneming van een kennisgeving aan de ondernemer aan te passen. Wanneer de ondernemer de Dienst blijft gebruiken na kennisgeving van een dergelijke aanpassing, wordt de ondernemer geacht in te stemmen met de betreffende aanpassing(en). Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om regelmatig de actuele versie van deze algemene voorwaarden te raadplegen, teneinde na te gaan of de voorwaarden zijn veranderd. Indien de ondernemer niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden of bepalingen van dit contract, dan dient de ondernemer onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Dienst. Regiofitness.nl behoudt zich tevens het recht voor om de Dienst van tijd tot tijd te actualiseren of anderszins aan te passen.

ARTIKEL 11 ONGELDIGE BEPALINGEN
Indien om enige reden een of meerdere van deze bepalingen niet van toepasbaar wordt geacht door de rechter in bepaalde omstandigheden, blijven de overige bepalingen van toepassing en zullen terzake de niet-toepasbare bepalingen, zoveel mogelijk aansluiting worden gevonden bij een vergelijkbare bepaling, welke wel van toepassing kan worden geacht.

ARTIKEL 12 AFSTANDSVERKLARING
Geen enkele afstandsverklaring van Regiofitness.nl zal worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring ten aanzien van een voorafgaande of volgende inbreuk op enige bepaling.

ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en de partijen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

CONTACTGEGEVENS
Regiofitness.nl is onderdeel van Fitness Media

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via: steven@regiofitness.nl

Regiofitness.nl
Ossebroeken 11k
9411 VR Beilen

© Copyright 2014 Regiofitness.nl - Alle rechten voorbehouden.

Loader